Ústredný portál verejnej správy

Elektronické vybavenie pokuty alebo sankcie

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožní priestupcom elektronicky vybaviť pokuty a sankcie uložené za priestupky formou platobného poukazu alebo elektronickej úhrady. Zároveň budú mať možnosť zadať žiadosť spojenú so správou pokút a sankcií uložených za priestupky. Jedná sa o: - Žiadosť o schválenie dohody splátkového kalendára, - Žiadosť o odpustenie pokuty. Zoznam neuhradených pohľadávok bude dostupný pomocou služby „Publikovanie informácií o stave pokút“ a detail jednotlivých priestupkov bude k dispozícií pomocou služby „Informovanie sa o priestupku v gescií MV SR“. Pre zadanie žiadostí a vydanie rozhodnutia spojených so správou pokút a sankcií uložených za priestupky budú využité služby „Podanie žiadosti pre pokuty alebo sankcie“ a „Vydanie rozhodnutia pre pokuty alebo sankcie“. Informácie o službe

Prejsť na službu