Ústredný portál verejnej správy

Centrálna evidencia exekúcií

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Popis služby

Služba zabezpečovaná modulom Centrálna evidencia exekúcií (CEEx) zverejní verejnosti údaje v príslušných registroch súdov (informácie z ESS / SM), ktoré obsahujú evidenciu a správu údajov o úkonoch v exekučnej agene (evidencie a prehľady dlžníkov, stav úkonov, návrh na vykonanie exekúcie, rdelenie poverenia súdu na vykonanie exekúcie, doručenie poverenia exekútorovi, právoplatné uznesenia o zastavení a odklade exekúcie, Oznámenie dražobného roka), ako aj údaje podľa parametrov a kritérií pre interné analýzy nad údajovou základňou MS SR. Tým umožní zisťovať indikatívne informácie o konkrétnych exekučných konaniach, zisťovať, či už bol na konkrétny subjekt nariadený výkon exekúcie podľa Exekučného poriadku, ktorý súdny exekútor bol poverený vykonaním exekúcie, o akú vymáhanú povinnosť sa jedná, kedy bola exekúcia nariadená, či bol právoplatne odložený výkon exekúcie alebo zastavený, atď. CEEx nebude obsahovať v tejto fáze údaje o exekúciách (výkonoch rozhodnutí) vedených súdmi, orgánmi štátnej správy a samosprávy, finančnými orgánmi, či zdravotnými poisťovňami podľa iných predpisov ako podľa Exekučného poriadku. Informácie o službe

Prejsť na službu