Ústredný portál verejnej správy

Podávanie návrhov a súvisiacich písomností na súdne konanie

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožní elektornickou cestou navrhovateľom a odporcom podanie návrhu opravného prostriedku (napr. odporu proti platobnému rozkazu), podanie späťvzatia žaloby alebo čiastočného späťvzatia, ako aj podanie odvolania voči súdnemu rozhodnutiu. Informácie o službe

Prejsť na službu