Ústredný portál verejnej správy

Žiadosť o zmenu vlastníctva vozidla po ukončení leasingu vozidla

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje vlastníkovi vozidla požiadať o zmenu vlastníckeho práva k vozidlu, pričom je povinný žiadosť podpísať zaručeným elektronickým podpisom. Klasickým a najčastejším prípadom zmeny vlastníctva vozidla je ukončenie dlhodobého prenájmu vozidlu (leasing), kedy nedochádza k zmene držiteľa vozidla. Služba je pripravená na použitie iba v prípade, že občan koná sám za seba alebo na základe elektronického splnomocnenia a žiadateľ robí úkon nad vozidlom, ktorého je vlastníkom. Informácie o službe

Prejsť na službu