Ústredný portál verejnej správy

Žiadosť o prevod držby vozidla na inú osobu

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje vlastníkovi vozidla požiadať o prevod držby vozidla na inú osobu, pričom je povinný žiadosť podpísať zaručeným elektronickým podpisom. Orgán Policajného zboru vykoná zmenu v evidencii vozidiel, ak tomu nebránia iné zákonné dôvody, o čom je žiadateľ informovaný správou do jeho dátovej schránky. Služba je pripravená na použitie iba v prípade, že občan koná sám za seba alebo na základe elektronického splnomocnenia a žiadateľ robí úkon nad vozidlom, ktorého je vlastníkom. Informácie o službe

Prejsť na službu