Ústredný portál verejnej správy

Vkladanie dávky elektronických kópii pôvodne neelektronických archívnych dokumentov do elektronického archívu

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba Vkladanie dávky elektronických kópií pôvodne neelektronických archívnych dokumentov do elektronického archívu umožňuje zachytiť množinu archívnych dokumentov prijatých z veľkokapacitného skenovacieho pracoviska alebo z iného komunikačného kanála. V prvom kroku je teda možné prijať celú dávku elektronických kópii, prípadne vyselektovať, ktoré dokumenty majú byť naozaj prebrané, pričom je možné aplikovať aj hromadnú OCR funkciu. V tomto prípade možno teoreticky predpokladať aj automatické extrahovanie metadát. Predpokladom bude preddefinovaná štruktúra skenovaných dokumentov. Pre prebratie do archívu je nutné: Zapísať potrebné informácie o množine dokumentov do metadát, pričom za optimálne sa považuje automatické extrahovanie metadát z obsahu a vlastností dokumentov do najväčšej možnej miery; Klasifikovať množinu archívnych dokumentov v rámci klasifikačnej schémy a priradiť ich do spisu a vecnej skupiny; Priradiť množine archívnych dokumentov jednoznačné identifikátory (bude riešiť systém na základe definovaného kľúča a zaradenia v rámci klasifikačnej schémy); Priradiť množine archívnych dokumentov klasifikačné kódy podľa umiestnenia v hierarchii; Usporiadať dokumenty do oddielov podľa veľkosti a spôsobu priradenia režimu spravovania. Informácie o službe

Prejsť na službu