Ústredný portál verejnej správy

Vkladanie vyradených registratúrnych záznamov do elektronického archívu

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba Vkladanie vyradených registratúrnych záznamov umožňuje uložiť elektronické registratúrne záznamy (originály, nie elektronické kópie) do archívu na základe požiadavky vyplývajúcej z daného kroku prebiehajúceho biznis procesu. Optimálne by mal mať archív schopnosť prepojenia s biznis procesmi akejkoľvek agendy, ktorú musia zamestnanci verejnej správy vykonávať. Konkrétnym prípadom takého prepojenia bude integrácia EDMS registratúr MV SR, ale aj iných pôvodcov registratúr, ktorá umožní aplikácii elektronického archívu sledovať jednotlivé kroky biznis procesov, rozpoznať uplynutie doby uloženia a spustiť vyraďovacie konanie. Ak sa v rámci tohto konania identifikuje dokumentárna hodnota daného registratúrneho záznamu, tento záznam sa exportuje a uloží do archívu spolu s metadátami, a tým pádom sa zabráni ďalšej zmene jeho obsahu. V ostatnom prípade sa registratúrny záznam zničí. Zodpovedný zamestnanec verejnej správy bude upovedomený systémom o potrebe prevzatia registratúrneho záznamu do archívu a bude mať možnosť skontrolovať metadáta, integritu dokumentu a časovú pečiatku priradenú systémom. Spolu so vzniknutým elektronickým archívnym dokumentom sa ukladajú aj údaje na overenie podpisu podpísaného elektronického registratúrneho záznamu. Informácie o službe

Prejsť na službu