Ústredný portál verejnej správy

Umožnenie prístupu k archívnym dokumentom s obmedzeným prístupom

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba rozširuje možnosti prístupu o osobitne prístupné archívne záznamy. V niektorých prípadoch môže ísť o veľmi citlivé záznamy obsahujúce napríklad štátne tajomstvo alebo osobné údaje a prístup k nim musí byť osobitne autorizovaný. Po schválení autorizácie služba zobrazí elektronické archívne záznamy používateľovi. Jednou z možností autorizácie prístupu môže byť elektronický podpis elektronickej žiadanky. Môže sa jednať o elektronické alebo neelektronické záznamy, pričom o tie neelektronické, alebo tie neprístupné zo systému dlhodobého uchovávania, si musí používateľ podať žiadosť, v ktorej môže ísť o odpis, výpis, potvrdenie alebo kópiu záznamu, ktoré sa používajú aj pre elektronické archívne dokumenty potrebné pre právne úkony. Ďalším prípadom sú elektronické archívne záznamy, ktoré obsahujú osobné údaje o viacerých osobách, a tým pádom ich sprístupnenie by porušovalo zákon o ochrane osobných údajov. V tomto prípade si používateľ musí tiež podať žiadosť o výpis alebo potvrdenie. Iným riešením je údaje o iných osobách elektronicky anonymizovať, a tým pádom bude možné aj tieto typy záznamov sprístupniť cez túto službu. Pri každej intervencii zamestnanca archívov budú používateľovi vyrúbené správne poplatky podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch. Informácie o službe

Prejsť na službu