Ústredný portál verejnej správy

Umožnenie prístupu k archívnym dokumentom po prihlásení

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Navrhnutá služba umožní prihlásenému používateľovi pristúpiť k informáciám uložených vo vyhľadaných záznamoch, ktoré sa týkajú jeho osoby (obsahujú jeho osobné údaje, alebo je pôvodcom záznamov, jeho právnym nástupcom alebo vlastníkom záznamov) alebo ktoré sú prístupné až po prihlásení. Rozlišujú sa dva základné typy prístupov: prístup k záznamom v elektronickej podobe (môže ísť o elektronické archívne dokumenty, elektronické kópie pôvodne neelektronických archívnych dokumentov a iné elektronické záznamy), ktoré sú prístupné len pre registrovaných používateľov; prístup k záznamom v neelektronickej podobe (pôvodne neelektronické archívne dokumenty), ktoré sú prístupné len pre registrovaných používateľov, pretože je potrebné dohodnúť si ďalší postup. Pred každým prístupom prihláseného používateľa, či už k elektronickému alebo neelektronickému voľne neprístupnému záznamu, bude musieť používateľ uviesť aj relevantné údaje z bádateľského listu, pričom osobné údaje budú načítané priamo z centrálneho registra vďaka autentifikácii cez eID. V prípade konkrétneho elektronického archívneho záznamu si prihlásený používateľ bude môcť prezrieť dostupné formáty, vybrať si želaný formát, ktorý podporujú jeho nainštalované programy, prípadne ku ktorým je možné spustiť IS službu na prehliadanie alebo generovanie čitateľného náhľadu. V prípade audio alebo video záznamov si ich bude možné prehrať. Dokumenty a obrázky môžu byť vytlačené. Keďže sú zvyčajne všetky archívne záznamy uložené vo viacerých verziách (minimálne jedna pracovná a jedna konzervačná), bude možné spoplatniť prístup k záznamom vo vysokej kvalite, pričom pracovné kópie budú zadarmo. Informácie o službe

Prejsť na službu