Ústredný portál verejnej správy

Vyhľadávanie v archívnom fonde

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Elektronický archív je štruktúrovaným úložiskom archívnych záznamov, preto jednou z kľúčových eGovernment služieb je Vyhľadávanie v archívnom fonde. Používateľ, ktorému bolo vytvorené konto s osobným prostredím a vygenerované autentifikačné údaje, má prístup k rozšírenému vyhľadávaniu, ktoré poskytuje zoznam konkrétnych záznamov (papierových a elektronických archívnych dokumentov, elektronických kópii pôvodne neelektronických archívnych dokumentov a iných záznamov), nielen ich metadát a súvisiacich archívnych pomôcok. Prihlásený používateľ môže navyše prehľadávať osobné zložky archívnych záznamov, ktoré mu boli priradené, alebo iné zložky, ktoré si označil ako dôležité. Neprihlásený požívateľ má právo nahliadnuť do archívnych pomôcok a prezerať si elektronické archívne dokumenty alebo elektronické kópie pôvodne neelektronických archívnych dokumentov, prípadne iné záznamy určené archívom ako voľne prístupné. Službu možno používať v procesnom kroku, ktorý sa dá rozdeliť do dvoch logických celkov: Používateľ si po prihlásení bude prehliadať svoje prednastavené zložky a ich obsah, ku ktorému je možno pristúpiť a pomocou ďalších služieb s ním pracovať, pričom systém bude automaticky rozpoznávať a upravovať obsah podľa toho, pre ktoré archívne záznamy je používateľ pôvodcom, jeho právnym nástupcom, alebo vlastníkom, prípadne ktoré archívne záznamy obsahujú údaje týkajúce sa používateľa; Prihlásený používateľ má možnosť vyhľadávať v archíve pomocou zadávania parametrov a akejkoľvek kombinácie elementov metadát, ktoré umožnia lokalizovanie hľadaných záznamov alebo iných štruktúr archívnych pomôcok. Neprihlásený používateľ má rovnako možnosť používať inteligentné vyhľadávanie v archíve pomocou zadávania parametrov a akejkoľvek kombinácie elementov metadát, ktoré umožnia lokalizovanie hľadaných záznamov alebo iných štruktúr archívnych pomôcok. Vyhľadané záznamy a štruktúry, zoradené podľa relevantnosti, ak používateľ neurčí inak, však budú výrazne obmedzené len na tie, ktoré sú prístupné neprihláseným používateľom archívu. Informácie o službe

Prejsť na službu