Ústredný portál verejnej správy

Spracovanie rozhodnutí z finančnej správy

Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63 Banská Bystrica

Popis služby

Finančná správa v rámci komunikácie so subjektom vydáva značné množstvo dokumentov, ktoré je možné z hľadiska rozhodovania o právach a povinnostiach daňových subjektov rozdeliť na dokumenty, ktorými správca dane (daňový, alebo colný úrad) rozhoduje o právach a povinnostiach daňového subjektu (rozhodnutia) a dokumenty, ktorými správca dane informuje daňový subjekt, požaduje od neho informácie, alebo ho vyzýva na vykonanie určitej aktivity a podobne. Služba sa týka ďalších ostatných rozhodnutí a dokumentov, a tvorí doplnok k už definovaným službám ako je Vyrubovanie daní, Daňová kontrola, Daňové exekučné konanie, a pod. Používateľ sa k zaslaným predmetným dokumentom dostane prostredníctvom Spisu subjektu. V rámci obojsmernej elektronickej komunikácie daňový subjekt môže realizovať podávanie podkladov pre riešenie daňovej exekúcie prostredníctvom elektronického formulára „Všeobecné podanie – Správa daní“, resp. „Všeobecné podanie – Spotrebné dane“ pre oblasť spotrebných daní. Informácie o službe

Prejsť na službu