Ústredný portál verejnej správy

Evidencia servisných organizácií

Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63 Banská Bystrica

Popis služby

Služba umožňuje servisnej organizácii podať žiadosť o zápis alebo požiadať o zmenu údajov do Registra servisných organizácií v zmysle zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o správe daní a poplatkov. Pre uľahčenie a zjednodušenie vypisovania žiadosti sú niektoré údaje ponúkané vo forme číselníkov. V prípade vyhovenia žiadosti servisnej organizácie o zápis do Registra servisných organizácií je vydané rozhodnutie o zápise do Registra servisných organizácií. Informácie o službe

Prejsť na službu