Ústredný portál verejnej správy

Používanie osobnej schránky daňového subjektu

Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63 Banská Bystrica

Popis služby

Služba Používania osobnej schránky sprístupňuje daňovému subjektu centrálny prístupový bod a zónu pre používanie ostatných elektronických služieb finančnej správy. Ide o prezentačný, portálový priestor, prístupný používateľovi cez internet. Schránka vznikne a aktivuje sa po registrácii a autorizácií na portáli finančnej správy. Osobná schránka zlučuje služby, funkcie a komunikáciu medzi subjektom a finančnou správou. Schránka je postavená na kontextovej architektúre, čo znamená, že vzhľad a možnosti schránky sú rozdielne pre jednotlivé role prihláseného subjektu. Informácie o službe

Prejsť na službu