Ústredný portál verejnej správy

Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za nevýherné hracie prístroje

Zvoľte poskytovateľa služby