Ústredný portál verejnej správy

Iniciovanie sporového konania v dizajnoch

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Popis služby

Sporové konanie je možné iniciovať len po zápise dizajnu do registra. Iniciovať sporové konanie môže každá právnická aj fyzická osoba na základe podania návrhu na výmaz dizajnu z registra. Zároveň môže byť podaná samotným majiteľom alebo tretími osobami žiadosť o určenie. Informácie o službe

Prejsť na službu