Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie výpisu z Registra právnických osôb

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje požiadať o výpis, odpis alebo podobný výstup z evidencie Registra právnických osôb, do ktorého poskytujú údaje orgány verejnej moci. Prístup ku službe vyžaduje prihlásenie cez eID. Služba je spoplatnená podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/145/20201001#prilohy) alebo podľa osobitných právnych predpisov. Poplatok sa platí príslušnému orgánu verejnej moci, ktorý údaj do registra poskytol. Pre doručenie výpisu je potrebné mať elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie (https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_aktivacia-schranky-na-dorucova/). Informácie o službe

Prejsť na službu