Ústredný portál verejnej správy

Udeľovanie dodatkových ochranných osvedčení

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Popis služby

Služba je súčasť procesov v rámci konania o dodatkových ochranných osvedčeniach, pričom prebieha vo viacerých krokoch od podania žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia, obojsmernej komunikácie žiadateľa s Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) počas procesu udeľovania prostredníctvom následných podaní až po rozhodnutie o žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia. V rámci následných podaní je taktiež možné uplatnenie riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov. V prípade udelenia dodatkového ochranného osvedčenie je zabezpečená proaktivita zo strany úradu informovaním majiteľa o končiacej ochrane s možnosťou jej ďalšieho predĺženia. Informácie o službe

Prejsť na službu