Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadostí o udelenie európskeho patentu

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Popis služby

Služba zabezpečuje podanie žiadosti o udelenie európskeho patentu. Predmetnú žiadosť je možné podať v Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) alebo priamo v Európskom patentovom úrade (ďalej len „EPÚ“). V prípade podania prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa na podanú žiadosť nevzťahujú redukcie pre online podania stanovené poplatkovým poriadkom EPÚ. Elektronické formuláre a prílohy k nim je potrebné pri procese elektronického podávania podpísať ZEP, prípadne ZEPe, v súlade s platnými právnymi predpismi. Informácie o službe

Prejsť na službu