Ústredný portál verejnej správy

Podávanie prekladov európskych patentov s určením pre Slovenskú republiku

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Popis služby

Služba je súčasť procesov v rámci konania o európskych patentoch s určením pre Slovenskú republiku, pričom prebieha vo viacerých krokoch od predloženia prekladu patentových nárokov zverejnenej európskej patentovej prihlášky, resp. európskeho patentu, s určením pre Slovenskú republiku do slovenského jazyka, obojsmernej komunikácie žiadateľa s Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) prostredníctvom následných podaní až po sprístupnenie prekladu patentových nárokov zverejnenej európskej patentovej prihlášky, resp. európskeho patentu, s určením pre Slovenskú republiku do slovenského jazyka a oznámenie tohto sprístupnenia ako aj udelenia európskeho patentu vo vestníku úradu. V rámci následných podaní je taktiež možné uplatnenie riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov. Informácie o službe

Prejsť na službu