Ústredný portál verejnej správy

Podávanie medzinárodných prihlášok podľa Zmluvy o patentovej spolupráci

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Popis služby

Služba zabezpečuje občanom Slovenskej republiky alebo osobám, ktoré majú v Slovenskej republike bydlisko alebo sídlo podávanie medzinárodných prihlášok podľa Zmluvy o patentovej spolupráci. Medzinárodná prihláška musí byť podaná v anglickom, francúzskom, nemeckom alebo slovenskom jazyku pričom príloha k elektronickému formuláru, tlačivo PCT/RO/101, musí byť vyplnená v anglickom, francúzskom alebo nemeckom jazyku. Elektronický formulár a prílohy k nemu je potrebné pri procese elektronického podávania podpísať ZEP, prípadne ZEPe, v súlade s platnými právnymi predpismi. V prípade podania prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa na podanú medzinárodnú prihlášku nevzťahujú redukcie poplatkov pre elektronické podania podľa Administratívnych smerníc Svetovej organizácie duševného vlastníctva. Informácie o službe

Prejsť na službu