Ústredný portál verejnej správy

Rezortná transformačná služba

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Popis služby

Transformačná služba umožní transformáciu súradnicového systému a projekciu priestorových údajov ZBGIS do zvoleného súradnicového systému a kartografickej projekcie pre účely dosiahnutia interoperability v zmysle implementačných pravidiel smernice INSPIRE. Informácie o službe

Prejsť na službu