Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie údajov z registra fyzických osôb o dokladoch

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba realizuje online poskytovanie údajov z Registra fyzických osôb (RFO) o dokladoch evidovaných v agende Ministerstva vnútra SR (pasy, občianske preukazy, ...). Jedná sa o výpis platných dokladov v držaní občana, ktorý žiadosť podáva. Údaje sú prezentované v elektronickej podobe priamym výstupom na obrazovku používateľa po správnej autentifikácii a vyplnení formulára. Služba nerealizuje elektronický odpis z Registra fyzických osôb v zmysle § 7, ods. 2 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy Informácie o službe

Prejsť na službu