Ústredný portál verejnej správy

Žiadosť o zapísanie splnomocnenia k evidenčnému úkonu s vozidlom

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Iná osoba môže za vlastníka vozidla alebo držiteľa vozidla konať, len ak jej bolo udelené splnomocnenie s osvedčeným podpisom vlastníka vozidla alebo držiteľa vozidla. Splnomocnenie je vyjadrením súhlasu splnomocniteľa, že splnomocnenec môže konať v jeho mene v rámci predmetnej záležitosti. Splnomocnenie obsahuje údaje o oboch účastných stranách, ako aj o predmete splnomocnenia a jeho rozsah. Zastupovať iného nemôže ten, kto sám nie je spôsobilý na právny úkon, o ktorý ide, ani ten, záujmy ktorého sú v rozpore so záujmami zastúpeného. Informácie o službe

Prejsť na službu