Ústredný portál verejnej správy

Oznámenie údajov na zvýšenie sumy dôchodku na sumu minimálneho dôchodku

Sociálna poisťovňa

Popis služby

Služba umožňuje prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS oznámiť poberateľovi starobného dôchodku a poberateľovi predčasného starobného dôchodku/invalidného dôchodku, ktorý už dovŕšil dôchodkový vek, skutočnosti rozhodujúce na zvýšenie sumy dôchodku na sumu minimálneho dôchodku, ako napríklad sumu dôchodku vyplácaného z iného štátu, s ktorým má Slovenská republika uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o sociálnom zabezpečení, štát Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska konfederácia. Pre použitie služby je potrebné prihlásiť sa s eID (občiansky preukaz s čipom) alebo iný európsky doklad (https://www.slovensko.sk/sk/eidas/informacie-o-prihlaseni-cez-ei). Pri odoslaní je vyžadované elektronické podpísanie kvalifikovaným elektronickým podpisom (bez podpisu nie je možné podanie odoslať). Informácie o službe

Prejsť na službu