Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o zvýšenie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku

Sociálna poisťovňa

Popis služby

Služba umožňuje prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) podať žiadosť o zvýšenie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku, ak bol poberateľ dôchodku počas poberania dôchodku povinne dôchodkovo poistený ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba, a toto povinné dôchodkové poistenie zaniklo počas kalendárneho roka. O zvýšenie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku môže poberateľ dôchodku požiadať odo dňa nasledujúceho po zániku povinného dôchodkového poistenia. Pre použitie služby je potrebné prihlásiť sa s eID (občiansky preukaz s čipom) alebo iný európsky doklad (https://www.slovensko.sk/sk/eidas/informacie-o-prihlaseni-cez-ei). Pri odoslaní je vyžadované elektronické podpísanie kvalifikovaným elektronickým podpisom (bez podpisu nie je možné podanie odoslať). Informácie o službe

Prejsť na službu