Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v Pôdohospodárskej platobnej agentúre na podopatrenie 2.1 – Poradenské služby zamerané na pomoc poľnohospodárom a obhospodarovateľom lesa

Pôdohospodárska platobná agentúra

Popis služby

Služba umožňuje podanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci Výzvy č. 71/PRV/2024 pre podopatrenie 2.1 – Poradenské služby zamerané na pomoc poľnohospodárom a obhospodarovateľom lesa. Žiadosť sa podáva iba elektronicky a pre jej podanie je potrebné eID a KEP, tzn. prihlásenie sa pomocou občianskeho preukazu a podpísanie žiadosti svojim KEP (kvalifikovaným elektronickým podpisom) alebo v zastúpení Mandátnym certifikátom. Informácie o službe

Prejsť na službu