Ústredný portál verejnej správy

Podávanie návrhu na zápis štátneho podniku do obchodného registra

Obchodný register

Popis služby

Služba je určená pre zakladateľov štátneho podniku. Prostredníctvom služby je možné podať elektronicky návrh na prvozápis štátneho podniku do obchodného registra. Elektronickú službu môžete využívať v prípade, že ste držiteľom platného občianskeho preukazu s čipom (tzv. eID karta). Na účel autentifikácie je možné využiť aj doklad o pobyte cudzinca s elektronickým čipom, alternatívny autentifikátor, autentifikačný certifikát alebo prostriedok elektronickej identifikácie z iného štátu EÚ. Návrh na zápis je potrebné podať elektronickými prostriedkami prostredníctvom na to určeného formulára do elektronickej schránky príslušného registrového súdu. Návrh na zápis musí byť autorizovaný navrhovateľom a musí byť podaný spolu s listinami v elektronickej podobe, z ktorých vyplývajú údaje, ktoré sa majú do obchodného registra zapísať a listinami, z ktorých vyplývajú skutočnosti, ktoré sa majú preveriť Informácie o službe

Prejsť na službu