Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o odobratie oprávnenia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Popis služby

Prostredníctvom tejto služby má žiadateľ možnosť požiadať o odobratie oprávnenia na na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb alebo na výkon pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1, 2, 3 alebo 4.Systém proaktívne ponúkne príslušný úrad verejného zdravotníctva, ktorý danú službu rieši na základe vecnej príslušnosti, zároveň doplní zoznam príloh k podaniu podľa obsahu formulára a odošle potvrdenie o prijatí podania. Príslušný úrad verejného zdravotníctva vydá potvrdenie splnenia oznamovacej povinnosti. Pre využitie služby je potrebné prihlásenie s občianskym preukazom s čipom (eID) . Podanie je potrebné podpísať elektronickým podpisom. Informácie o službe

Prejsť na službu