Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadostí v Pôdohospodárskej platobnej agentúre na podopatrenie 1.2 – Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie

Pôdohospodárska platobná agentúra

Popis služby

Služba umožňuje podanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci Výzvy č. 68/PRV/2023 pre podopatrenie 1.2 – Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie. Žiadosť sa podáva iba elektronicky a pre jej podanie je potrebné eID a KEP, tzn. prihlásenie sa pomocou občianskeho preukazu a podpísanie žiadosti svojim KEP (kvalifikovaným elektronickým podpisom) alebo v zastúpení Mandátnym certifikátom. Informácie o službe

Prejsť na službu