Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby zvyčajne vykonávajúcej činnosť ako zamestnanec v dvoch alebo viacerých členských štátoch EÚ

Sociálna poisťovňa

Popis služby

Služba umožňuje zamestnancovi s bydliskom na území Slovenskej republiky (SR), ktorý vykonáva zárobkovú činnosť na území dvoch alebo viacerých členských štátov Európskej únie (vrátane územia Nórska, Islandu, Lichtenštajnska, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva), resp. jeho zamestnávateľovi, požiadať o určenie uplatniteľnej legislatívy v zmysle koordinačných nariadení Európskej únie (EÚ), keďže v zmysle koordinačných nariadení EÚ môže zamestnanec podliehať v tom istom čase výlučne legislatíve jedného členského štátu EÚ v oblasti sociálneho zabezpečenia. Sociálna poisťovňa vystaví zamestnancovi vykonávajúcemu zárobkovú činnosť na území dvoch alebo viacerých členských štátov EÚ PD A1, ak v zmysle koordinačných nariadení EÚ podlieha legislatíve SR. Zároveň upozorňujeme, že bydlisko osoby v zmysle koordinačných nariadení EÚ sa nerovná trvalému pobytu osoby. Žiadosť podávaná elektronicky vyžaduje eID a KEP, tzn. prihlásenie sa pomocou občianskeho preukazu a podpísanie žiadosti svojim KEP (kvalifikovaným elektronickým podpisom). Informácie o službe

Prejsť na službu