Ústredný portál verejnej správy

Podávanie návrhu na výmaz údajov z obchodného registra

Obchodný register

Popis služby

Služba je určená pre podnikateľov. Prostredníctvom služby je možné podať elektronicky návrh na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra. Elektronickú službu môžete využívať v prípade, že ste držiteľom platného občianskeho preukazu s čipom (tzv. eID karta). Na účel autentifikácie je možné využiť aj doklad o pobyte cudzinca s elektronickým čipom, alternatívny autentifikátor, autentifikačný certifikát alebo prostriedok elektronickej identifikácie z iného štátu EÚ. Návrh na výmaz je potrebné podať elektronickými prostriedkami prostredníctvom na to určeného formulára do elektronickej schránky príslušného registrového súdu. Návrh na výmaz musí byť autorizovaný navrhovateľom. K návrhu na výmaz údajov z obchodného registra sa prikladajú uvedené listiny (dokumenty) podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť. Informácie o službe

Prejsť na službu