Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby, ktorá zvyčajne vykonáva činnosť ako štátny zamestnanec a činnosť ako zamestnanec a/alebo samostatne zárobkovo činná v odlišných členských štátoch EÚ

Sociálna poisťovňa

Popis služby

Služba umožňuje osobe s bydliskom na území Slovenskej republiky (SR), ktorá vykonáva činnosť štátneho zamestnanca a činnosť zamestnanca a/alebo činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) na území dvoch alebo viacerých členských štátov Európskej únie (vrátane územia Nórska, Islandu, Lichtenštajnska, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva) požiadať o určenie uplatniteľnej legislatívy v zmysle koordinačných nariadení Európskej únie (EÚ), keďže v zmysle koordinačných nariadení EÚ môže osoba podliehať v tom istom čase výlučne legislatíve jedného členského štátu EÚ v oblasti sociálneho zabezpečenia. Sociálna poisťovňa vystaví osobe s postavením štátneho zamestnanca a zamestnanca a/alebo SZČO vykonávajúcej zárobkovú činnosť na území dvoch alebo viacerých členských štátov EÚ PD A1, ak v zmysle koordinačných nariadení EÚ podlieha legislatíve SR. Zároveň upozorňujeme, že bydlisko osoby v zmysle koordinačných nariadení EÚ sa nerovná trvalému pobytu osoby. Žiadosť podávaná elektronicky vyžaduje eID a KEP, tzn. prihlásenie sa pomocou občianskeho preukazu a podpísanie žiadosti svojim KEP (kvalifikovaným elektronickým podpisom). Informácie o službe

Prejsť na službu