Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o vystavenie prenosného dokumentu A1 osobou, ktorá vykonáva činnosť ako zamestnaná osoba alebo činnosť ako samostatne zárobkovo činnej osobe v SR

Sociálna poisťovňa

Popis služby

Služba umožňuje zamestnancovi alebo samostatne zárobkovo činnej osobe (SZČO) vykonávajúcej zárobkovú činnosť výlučne na území Slovenskej republiky požiadať o vystavenie prenosného dokumentu A1 (PD A1) z dôvodu, že potrebuje PD A1 na vyňatie zo systému sociálneho zabezpečenia iného členského štátu Európskej únie (vrátane územia Nórska, Islandu, Lichtenštajnska, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva), pričom účasť v systéme sociálneho zabezpečenia iného členského štátu Európskej únie nevznikla, resp. netrvá zamestnancovi alebo SZČO z dôvodu výkonu zárobkovej činnosti (napr. existencia sociálneho zabezpečenia z dôvodu bydliska, atď.). Žiadosť podávaná elektronicky vyžaduje eID a KEP, tzn. prihlásenie sa pomocou občianskeho preukazu a podpísanie žiadosti svojim KEP (kvalifikovaným elektronickým podpisom). Informácie o službe

Prejsť na službu