Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o vystavenie prenosného dokumentu A1 z dôvodu vyslania zamestnanca na územie iného členského štátu EU

Sociálna poisťovňa

Popis služby

Služba umožňuje vysielajúcemu zamestnávateľovi, resp. vysielanému zamestnancovi požiadať o vystavenie prenosného dokumentu A1 (PD A1) z dôvodu vyslania, ktorým sa deklaruje, že zamestnanec počas výkonu práce v inom členskom štáte Európskej únie (vrátane územia Nórska, Islandu, Lichtenštajnska, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva) bude podliehať právnym predpisom Slovenskej republiky v oblasti sociálneho zabezpečenia. Uplatniť inštitút vyslania, t.j. vystaviť PD A1, je možné iba po splnení podmienok stanovených platnou európskou legislatívou. Žiadosť podávaná elektronicky vyžaduje eID a KEP, tzn. prihlásenie sa pomocou občianskeho preukazu a podpísanie žiadosti svojim KEP (kvalifikovaným elektronickým podpisom). Informácie o službe

Prejsť na službu