Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o vystavenie prenosného dokumentu A1 z dôvodu vyslania samostatne zárobkovo činnej osoby na územie iného členského štátu EÚ

Sociálna poisťovňa

Popis služby

Služba umožňuje samostatne zárobkovo činnej osobe (SZČO) usadenej na území Slovenskej republiky požiadať o vystavenie prenosného dokumentu A1 (PD A1) z dôvodu vyslania, ktorým sa deklaruje, že SZČO počas výkonu samostatnej zárobkovej činnosti v inom členskom štáte Európskej únie (vrátane územia Nórska, Islandu, Lichtenštajnska, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva) bude podliehať právnym predpisom Slovenskej republiky (SR) v oblasti sociálneho zabezpečenia. Na uplatnenie inštitútu vyslania, t.j. vystavenie PD A1, musí samostatne zárobkovo činná osoba spĺňať podmienky stanovené platnou európskou legislatívou. Žiadosť podávaná elektronicky vyžaduje eID a KEP, tzn. prihlásenie sa pomocou občianskeho preukazu a podpísanie žiadosti svojim KEP (kvalifikovaným elektronickým podpisom). Informácie o službe

Prejsť na službu