Ústredný portál verejnej správy

Podávanie návrhu na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra

Obchodný register

Popis služby

Služba je určená pre podnikateľov. Prostredníctvom služby je možné podať elektronicky návrh na prvozápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra. Elektronickú službu môžete využívať v prípade, že ste držiteľom platného občianskeho preukazu s čipom (tzv. eID karta). Na účel autentifikácie je možné využiť aj doklad o pobyte cudzinca s elektronickým čipom, alternatívny autentifikátor, autentifikačný certifikát alebo prostriedok elektronickej identifikácie z iného štátu EÚ. Návrh na zápis je potrebné podať elektronickými prostriedkami prostredníctvom na to určeného formulára do elektronickej schránky príslušného registrového súdu. Návrh na zápis musí byť autorizovaný navrhovateľom a musí byť podaný spolu s listinami v elektronickej podobe, z ktorých vyplývajú údaje, ktoré sa majú do obchodného registra zapísať a listinami, z ktorých vyplývajú skutočnosti, ktoré sa majú preveriť. Informácie o službe

Prejsť na službu