Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v Pôdohospodárskej platobnej agentúre na podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Pôdohospodárska platobná agentúra

Popis služby

Služba umožňuje podanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci výzvy č. 65/PRV/2022; podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov. Žiadosť sa podáva iba elektronicky a pre jej podanie je potrebné eID a KEP, tzn. prihlásenie sa pomocou občianskeho preukazu a podpísanie žiadosti svojim KEP (kvalifikovaným elektronickým podpisom) alebo v zastúpení Mandátnym certifikátom. Detailné postupy a informácie o realizácii služby sú uvedené v publikovanom dokumente vyzva _65-prv-2022_4, kapitola 1.6 Miesto a spôsob podania ŽoNFP. Informácie o službe

Prejsť na službu