Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadostí v Pôdohospodárskej platobnej agentúre na podopatrenie 4.3 – Podpora na investície do infraštruktúry – operácia E: Investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde

Pôdohospodárska platobná agentúra

Popis služby

Služba umožňuje podanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci Výzvy č. 63/PRV/2022 pre podopatrenie 4.3 – Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva – operácia E: Investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde. Žiadosť sa podáva iba elektronicky a pre jej podanie je potrebné eID a KEP, tzn. prihlásenie sa pomocou občianskeho preukazu a podpísanie žiadosti svojim KEP (kvalifikovaným elektronickým podpisom) alebo v zastúpení Mandátnym certifikátom. Informácie o službe

Prejsť na službu