Ústredný portál verejnej správy

Osvedčenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu zo spisového materiálu v SJ, za každú aj začatú stranu (ID 1053)

Zvoľte poskytovateľa služby