Ústredný portál verejnej správy

Vyhotovenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu zo spisového materiálu v SJ, za každú aj začatú stranu (ID 1052)

Zvoľte poskytovateľa služby