Ústredný portál verejnej správy

Vydanie rozhodnutia o delegovaní miestnej príslušnosti na iného správcu dane (ID 1051)

Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63 Banská Bystrica

Popis služby

Poplatník (daňový subjekt) požiada o vydanie rozhodnutia o delegovaní miestnej príslušnosti na iného správcu dane podľa zákona č. 563/2009 Z. z. Na základe jeho žiadosti môže druhostupňový orgán finančnej správy delegovať miestnu príslušnosť na správu dane na iného správcu dane, ak považuje takýto návrh za opodstatnený; rovnako sa postupuje aj pri delegovaní príslušnosti medzi daňovým úradom a úradom pre vybrané hospodárske subjekty. Rozhodnutie o delegovaní druhostupňový orgán doručí daňovému subjektu a príslušným dotknutým správcom dane. Proti tomuto rozhodnutiu nie sú prípustné opravné prostriedky. Poskytovaná služba patrí medzi autorizované elektronické služby a vyžaduje autentifikáciu. Na použitie elektronickej verzie služby je potrebné prihlásenie na ÚPVS pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom (eID) alebo prihlásenie sa na špecializovanom PFS prostredníctvom eID, kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) alebo prostredníctvom elektronickej značky (EZ). Informácie o službe

Prejsť na službu