Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadostí v Pôdohospodárskej platobnej agentúre na podopatrenie 16.1 „Podpora na zriaďovanie a prevádzku operačných skupín EIP zameraných na produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva“

Pôdohospodárska platobná agentúra

Popis služby

Služba umožňuje podanie žiadosti o NFP k výzve 56/PRV/2022 – opatrenie 16 – Spolupráca; podopatrenie 16.1 – Podpora na zriaďovanie a prevádzku operačných skupín EIP zameraných na produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva. Žiadosť sa podáva výlučne elektronickým doručením prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy a pre jej podanie je potrebné eID a KEP, tzn. prihlásenie sa pomocou občianskeho preukazu a podpísanie žiadosti svojím KEP (kvalifikovaným elektronickým podpisom) alebo v zastúpení Mandátnym certifikátom. Informácie o službe

Prejsť na službu