Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadostí v Pôdohospodárskej platobnej agentúre na podopatrenie 4.3 D , činnosť „Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení“

Pôdohospodárska platobná agentúra

Popis služby

Služba umožňuje podanie žiadosti o NFP k výzve 60/PRV/2022 – Opatrenie č. 4 Investície do hmotného majetku; podopatrenie 4.3 – Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva; operácia "Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení". Žiadosť sa podáva výlučne elektronickým doručením prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy a pre jej podanie je potrebné eID a KEP, tzn. prihlásenie sa pomocou občianskeho preukazu a podpísanie žiadosti svojím KEP (kvalifikovaným elektronickým podpisom) alebo v zastúpení Mandátnym certifikátom. Informácie o službe

Prejsť na službu