Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadostí v Pôdohospodárskej platobnej agentúre na podopatrenie 8.5, činnosť „Budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch“

Pôdohospodárska platobná agentúra

Popis služby

Služba umožňuje podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok k výzve 59/PRV/2022 – Opatrenie č. 8 Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov; podopatrenie 8.5 Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov; činnosť Budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch. Žiadosť sa podáva výlučne elektronickým doručením prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy a pre jej podanie je potrebné eID a KEP, tzn. prihlásenie sa pomocou občianskeho preukazu a podpísanie žiadosti svojím KEP (kvalifikovaným elektronickým podpisom) alebo v zastúpení Mandátnym certifikátom. Informácie o službe

Prejsť na službu