Ústredný portál verejnej správy

Podávanie návrhu na zápis podniku alebo organizačnej zložky podniku, zriadeného zjednodušeným spôsobom, do obchodného registra

Obchodný register

Popis služby

Služba je určená pre podnikateľov. Prostredníctvom služby je možné podať návrh na prvozápis podniku alebo organizačnej zložky podniku, zriadeného zjednodušeným spôsobom, do obchodného registra. Elektronickú službu môžete využívať v prípade, že ste držiteľom platného občianskeho preukazu s čipom (tzv. eID karta). Na účel autentifikácie je možné využiť aj doklad o pobyte cudzinca s elektronickým čipom, alternatívny autentifikátor, autentifikačný certifikát alebo prostriedok elektronickej identifikácie z iného štátu EÚ. Návrh na zápis je potrebné podať elektronickými prostriedkami prostredníctvom na to určeného formulára do elektronickej schránky registrového súdu (Okresný súd Žilina). Návrh na zápis musí byť autorizovaný navrhovateľom a musí byť podaný spolu s listinami v elektronickej podobe, z ktorých vyplývajú údaje, ktoré sa majú do obchodného registra zapísať a listinami, z ktorých vyplývajú skutočnosti, ktoré sa majú preveriť. Možnosť zriadenia podniku alebo organizačnej zložky podniku zjednodušeným spôsobom vyplýva zo zákona č. 8/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Informácie o službe

Prejsť na službu