Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadostí na podopatrenie 8.5 "Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov" v Pôdohospodárskej platobnej agentúre

Pôdohospodárska platobná agentúra

Popis služby

Služba umožňuje podanie žiadosti o NFP PRV k výzve č. 55/PRV/2022 - Opatrenie č. 8 Investície do rozvoja lesných oblasti a zlepšenia životaschopnosti lesov - Podopatrenie č. 8.5 Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov. Informácie o službe

Prejsť na službu