Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadostí o sprístupnenie informácií Ministerstvu spravodlivosti podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Popis služby

Služba zabezpečuje poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a vedenie ich evidencie. Sprístupňovanie informácií na základe individuálne podaných žiadostí zabezpečuje ministerstvo v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Žiadateľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá požiada o sprístupnenie informácie prostredníctvom tejto služby. Žiadateľovi umožní podanie žiadosti o poskytnutie informácie, následne ministerstvo po kontrole úplnosti žiadosti poskytne príslušnú informáciu, alebo v zákonom predpokladaných prípadoch postúpi žiadosť alebo rozhodne o nevyhovení žiadosti. Informácie o službe

Prejsť na službu