Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok; č. výzvy 52/PRV/2022; podopatrenie 4.1, Pôdohospodárska platobná agentúra