Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce – vonkajší faktor okolnosť vyššej moci alebo iný vonkajší faktor pre zamestnávateľov v čase skrátenej práce

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava

Popis služby

Služba umožní poskytnúť žiadateľovi o podporu elektronické rozhranie potrebné pre zadanie žiadosti, ktorá pozostáva z vyplnenia identifikačných údajov žiadateľa a ďalších potrebných náležitostí žiadosti. Žiadosť sa podáva na ústredie práce, pre podanie je potrebný elektronický občiansky preukaz (eID). Pri odoslaní je vyžadované elektronické podpísanie žiadosti kvalifikovaným elektronickým podpisom (bez podpisu nie je možné žiadosť odoslať). Informácie o službe

Prejsť na službu