Ústredný portál verejnej správy

Podávanie návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o konečných užívateľoch výhod

Obchodný register

Popis služby

Služba slúži na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod v obchodnom registri, pre tie právnické osoby zapísané v obchodnom registri, ktorým táto povinnosť vyplýva z § 2 ods. 3 zákona č. 530/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Subjekt verejnej správy, emitent cenných papierov alebo subjekt zapísaný v registri partnerov verejného sektora, nie je povinný zapísať údaje o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra. Návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod musí byť autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom (pečaťou) občana, alebo viacnásobným kvalifikovaným elektronickým podpisom (pečaťou). Služba je bezplatná. Informácie o službe

Prejsť na službu